Zapisy internetowe przez formularz zostały zakończone.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w biegu zapraszamy w dniu zawodów do naszego biura od godziny 10:30.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w jest: Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa,
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania do Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 8. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
   z przepisów prawa;
  6. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
     w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Trasa Biegu głównego - 5km

 

Trasa zawodów Nordic Walkin oraz bieg - 2,2 km

 

Trasa Bieg Dzieci - 800m

 
 

IX Bieg Mikołajkowy


Cel imprezy:

 • Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz integracja środowiska ludzi aktywnie uprawiających najprostsze formy rekreacji.
 • Promocja Gminy Wschowa.
 • Zbiórki środków pieniężnych na cel charytatywny określony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "BLIŻEJ AUTYZMU" .

Organizatorzy:

 • Klub Sportowy LLKS Osowa Sień.
 • Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu"


Termin i miejsce:

 • Zawody odbędą się 3 grudnia 2023 roku.
 • Start i meta Nowe Ogrody -Bluszczowy Szlak.
 • Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicach startu i mety.


Trasa i dystanse:

 

 • TRASA 1 - 800m (bieg dzieci)
 • TRASA 2 - 2200m (nordic walking, bieg)
 • TRASA 3 - 5000m (bieg główny)


Nawierzchnia:

 • Ścieżka leśna


Program zawodów:

 • godz. 10:30 - 11:30 - wydawanie numerów startowych w biurze zawodów.
 • godz. 11:15 - oficjalne przywitanie uczestników i otwarcie zawodów.
 • godz. 11:20 - start biegu dzieci
 • godz. 11:35 - start nordic walking i biegu na 2200m
 • godz. 12:00 - start biegu głównego.
 • godz. 12:45 - zakończenie zawodów: wręczenie i losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.Warunki Uczestnictwa:

 • Podczas odbioru numeru startowego w biurze zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, iż są świadomi zagrożeń związanych z udziałem w zawodach sportowych oraz, że stan zdrowia umożliwia im uczestnictwo w tych zawodach (WZÓR DO POBRANIA).
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody udziału w biegu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego (WZÓR DO POBRANIA).
 • Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnicy zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji i udokumentowania zawodów.
 • Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Wniesienie opłaty startowej w wysokości 20 zł. Za pośrednictwem portalu zrzutka.pl lub w biurze zawodów.


Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia zawodników przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej lub w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia za pośrednictwem formularza przyjmowane będą do dnia 1 grudnia 2023r. Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w czasie pracy biura zawodów.

 

Świadczenia startowe:

Każdy zarejestrowany zawodników ramach wpisowego otrzymuje:

 • numer startowy
 • pamiątkowy medal
 • napoje, poczęstunek na mecie
 • puchary dla zwycięzców
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • obsługę techniczną
 • zmęczenie i zadowolenie z niesienia pomocy:)


Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń dla osób zgłaszających się w dniu zawodów.


Klasyfikacja:

 • Będzie prowadzona na podstawie wyników zatwierdzonych przez sędziego głównego.
 • Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do sędziego głównego, który ostatecznie decyduje o kolejności zawodników.


Nagrody:

 • Nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów zostaną rozlosowane po biegu wśród uczestników.Postanowienia końcowe:

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie i NNW.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z udziałem w zawodach.
 • Organizator nie odpowiada za zaginione wartościowe przedmioty.
 • Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play.
 • Zawodnicy nie stosujący się do postanowień zostaną zdyskwalifikowani.
 • Wyniki biegów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
 • Kontakt do organizatora: tel.: Andrzej 512 311 473
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów. Ewentualne zmiany będą publikowane na stronie internetowej zawodów.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie zawodnika

Zgoda rodzica/opiekuna